Miljöpolicy

Förslag
Miljöregler Björkviks Båtklubb

 

För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön. Båtklubbens attraktiva läge gör att Björkviks Båtklubb och dess medlemmar har ett särskilt ansvar och ska anamma en hög ambitionsnivå avseende miljöförbättrande åtgärder.

Björkviks båtklubb och dess medlemmar ska:
  • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
  • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande avfall.
  • Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att BBK:s ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
  • Verka för ökad sopsortering i en utsträckning som är miljömässigt motiverad.
BBK:s miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Som medlem i Björkviks båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande mer konkreta miljöregler. Underlåtenhet kan innebära uteslutning. Miljömyndigheterna kommer att utföra inspektioner.

Klubbens och medlemmarnas miljöansvar sträcker sig även till att omfatta övriga vattenområden i Stockholms skärgård och alla vatten i anslutning därtill.