SKALL KRAV & Särskilda hamnföreskrifter

SKALL KRAV FÖR ATT FÅ TILLTRÄDE TILL HAMNEN
  1. Båtplatsavgift skall vara betald
  2. Uppgift om giltig båtförsäkring skall meddelas styrelsen via BAS
  3. Stävmärke (årsbåtdekal) skall sitta väl synlig på båt innan båtplatsen får angöras
  4. Förtöjningen skall ske enligt BBK:s hamnföreskrifter
  5. Båten skall vara fri från TBT och meddelas styrelsen via BAS
SÄRSKILDA HAMNFÖReskrifTER 2023 (Uppdateras årligen)

Hamnen är öppen och bevakad under den tid som nattvakt är inplanerad. Mellan 01 december och första arbetsdagen i april/maj månad är hamnen helt stängd och inga båtar får ligga kvar. Övrig tid under höst och vår är hamnen obevakad och tillfällig förtöjning sker på medlemmens egen risk.

Om du planerar att byta båt: Kontakta hamnkaptenen genast så underlättas planeringen. Plats för större båtar än tidigare kan inte garanteras.

Medlemsutskick: Båtplatslista, vaktlista, deklare (till båt och bil) hämtas av båtplatsinnehavare från att hamnen är öppnad. Nycklar till nytillkomna båtplatsinnehavare kvitteras ut hos hamnkaptenen.

Nytt medlemskap: Beslutas av styrelsen och är alltid kopplat till en ledig båtplats.

Passiv medlem: För Dig som INTE önskar båtplats – betalar 500kr i årsavgift. Önskar Du inte kvarstå som medlem meddela detta. ej betald medlemsavgift innebär att Du inte längre kvarstår som medlem i Björkviks Båtklubb.

Tilldelad båtplats: Obeservera att det är hamnkaptenen som tilldelar båtplatser. Den båtplats Du tilldelats kommer meddelas i BAS före hamnens öppnande. För ny medlem som inte har bomnyckel kvitteras detta ut hos hamnkaptenen.

Återköp: Medlem med båtplats som önskar lämna Björkviks Båtklubb meddelar detta till Hamnkaptenen. Hamnkaptenen meddelar styrelsen om att medlemsnummer och båtplats återlämnats till Hamnkaptenen.

Ny båtplatsinnehavare som ej erlagt den extra utdebiteringen 2013 (5000kr) skall göra detta vid tilldelning av båtplats. Detta ingår för helt nya medlemmar i inträdesavgiften.

Missad nattvakt kostar 4000kr (3000kr om styrelsen meddelats minst 1 vecka före att nattvakt inte kan genomföras).

Nyckel skall återlämnas om Du inte längre har en båtplats. Ej återlämnad nyckel debiteras som bortkommen = 2000kr.

Medlemsregisteret: För att vårt medlemsregister i Svenska Båtunionen BAS skall bli komplett uppdaterat behöver varje medlem uppdatera sina kontaktuppgifter (bl a epost adress, mobilnummer,) och för medelmmar med båtplats även uppgifter om båten samt försäkringsbolag, försäkringsnummer och i vilket namn som försäkringen står. Om korrekta uppgifter ej inlämnats kommer medlemmen att debiteras enligt “ej följt hamninstruktionerna”.  OBS! Alla uppdateringar görs av medlemmen direkt i medlemsregistret BAS.

För dig som betalar: Kontrollera att fakturan är rätt, om några korrigeringar meddela genast oss detta genom mejl till medlemsansvarig@bjorkviksbatklubb.com ange medlemsnummer.

SAMMANSTÄLLNING BBK:s avgifter:

Inträdesavgift = 13.000kr för helt nya medlemmar.

Medlem som ej haft båtplats efter 2012 skall erlägga den extra utdebiteringen som alla båtplatsinnehavare fick 2013 med 5000kr (om ej redan betald).

Vid köp av medlemskap: Registreringsavgift = 3500kr

Missad nattvakt = 4000kr (3000kr om styrelsen meddelats minst en vecka i förväg)

Bortkommen nyckel: 2000kr

Ej följt hamninstruktionerna = 1250kr (kan utdebiteras flera gånger om felet inte rättats till och gäller även då BAS inte fyllts i eller uppdaterats korrekt).

Ny båtdekal: 250kr

Årsavgift: 500kr

Arbetsavgift 250kr + 250kr = 500kr (vid deltagande återfås avgiften som reducerad avgift nästa år)