Stadgar

Stadgar för Björkviks Båtklubb

§ 1 Namn och syfte

Björkviks Båtklubb är en ideell förening med syfte att för sina medlemmar bereda en trygg och säker båtplats inom fastigheten Björnö 1:528 samt att i övrigt främja medlemmarnas intressen.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap kan ej erhållas av juridisk person och ingen person kan samtidigt inneha mer än ett medlemskap i klubben. Ansökningar från personer med anknytning till Björnö 1:4 prioriteras.

§ 3 Inträde

Medlemskap beviljas av styrelsen efter inlämnad skriftlig ansökan där sökande förbinder sig att fullgöra de skyldigheter som stadgarna föreskriver.

Medlemskap får överföras inom familj utan att ny inträdesavgift eller registreringsavgift behöver erläggas. Ansökan härom skall göras till styrelsen som äger bifalla eller avslå ansökan.

Medlemskap får dessutom, i samband med försäljning av medlems fastighet inom Björnö 1:4, överföras på den nye fastighetsägaren, förutsatt att denne uppfyller fordringarna för medlemskap. Nytt medlemsnummer tilldelas men ny inträdesavgift eller registreringsavgift behöver ej erläggas. Ansökan om sådan överlåtelse av medlemskap skall göras till styrelsen senast 90 dagar efter tillträdesdagens datum.

Önskar medlem överlåta medlemskap till annan person utan samband med försäljning av fastighet inom Björnö 1:4, kan även detta ske utan erläggande av ny inträdesavgift. Den nytillträdande måste erlägga registreringsavgift och äger ej rätt att bibehålla den förre medlemmens tilldelade båtplats.

§ 4 Uteslutning

Medlem som inte betalat beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, ej följt beslutade ordningsregler eller uppenbart skadat klubbens intressen kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Medlem, som uteslutits ur klubben, har rätt att vid årsmöte med klubben söka ändring i styrelsens beslut.

§ 5 Avgifter

Inträdesavgift och registreringsavgift

Nytillträdande medlem skall erlägga inträdesavgift vars storlek bestämmes av årsmötet.

Inträdesavgiften kan vid överföring av medlemskap ersättas av en registreringsavgift vars storlek fastställes av årsmötet. Registreringsavgiften får ej överstiga 50 % av gällande inträdesavgift.

Årsavgift

Årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet, erläggs av samtliga medlemmar oavsett om de tilldelats båtplats eller ej.

Båtplatsavgift & övriga avgifter

Båtplatsavgift, vars storlek bestäms av styrelsen, samt arbetsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet, erläggs av var och en som disponerar båtplats. Arbetsavgift erläggs dock ej av styrelsemedlemmar, styrelsesuppleanter, revisorer, valnämnd och övriga funktionärer. Medlem ges möjlighet att genom egen arbetsinsats återfå inbetald arbetsavgift. Arbetsuppgiften kan bestå av arbete i hamnen eller medhjälp vid tävlingar/sammankomster, etc. och skall vara beordrad eller överenskommen med styrelsemedlem eller till styrelsen knuten funktionär.

Årsavgift, båtplatsavgift och arbetsavgift skall betalas enligt styrelsens instruktioner senast den 31 mars.

Eventuella övriga avgifter erläggs på begäran av styrelsen.

§ 6 Styrelse

Klubbens angelägenheter sköts av en styrelse. Klubbens styrelse väljs av årsmötet och skall bestå av ordförande och minst fem ordinarie ledamöter. Ledamöterna väljs på två år växelvis med halva antalet vartannat år. Ordföranden väljs separat för ett år.

I övrigt konstituerar sig styrelsen självt och utser vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten och hamnfogde. Firmateckningen sker genom minst två styrelseledamöter som väljs årligen då styrelsen konstituerar sig.

Minst två styrelsesuppleanter väljs för en tid av ett år. Styrelsesuppleanter kallas till samtliga styrelsemöten. Avgår ordinarie ledamot under arbetsåret, inträder styrelsesuppleant.

För att styrelsen skall kunna fatta beslut fordras att kallelse nått styrelsen senast en vecka före mötet samt att minst fyra ledamöter eller styrelsesuppleanter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen bereder alla frågor som ska föreläggas klubben samt ombesörjer klubbens angelägenheter och förvaltning i enlighet med dess stadgar.

Styrelsen äger ej rätt att sälja, upplåta eller på annat sätt begränsa medlemmarnas tillgång till klubbens fasta egendom utan stöd av beslut på årsstämma. Verksamhetsplaneringen ska ske långsiktigt och får innefatta avsättningar till fonder och upptagande av lån för särskilda ändamål.

Över klubbens verksamhet skall styrelsen avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse omfattande räkenskapsåret 1 november – 31 oktober.

Senast en månad före ordinarie årsmöte ska styrelsen förelägga revisorerna klubbens räkenskaper och styrelseprotokoll för det gångna året för granskning.

§ 7 Revisorer

Revisorerna skall under verksamhetsåret granska klubbens räkenskaper och verksamhet.

Revisorerna väljs av årsmötet och skall vara två till antalet. Revisorerna väljs för ett år i taget. En revisorsuppleant skall väljas av årsmötet för en tid av ett år.

Revisorerna skall efter utförd granskning av räkenskaperna och verksamheten i god tid före årsmötet återlämna räkenskapshandlingarna till styrelsen. Härvid skall till styrelsen överlämnas revisionsberättelse, yttrande över klubbens förvaltning, förslag om ansvarsfrihet för styrelsen samt resultatet av företagen granskning av likvida medel.

§ 8 Årsmöten

Ordinarie möte med klubben, årsmötet, ska hållas under december eller januari månad. Styrelsen ansvarar för att kallelse skall gå ut till medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

Till kallelsen skall bifogas dagordning, verksamhetsberättelse inkl. balans- och resultaträkning samt förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, eventuella övriga frågor som styrelsen önskar behandlade samt motioner från medlemmar med styrelsens yttrande.

Motioner som önskar behandling till ordinarie årsmöte ska för att kunna behandlas, ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmöte, dock senast den 1 december.

Extra årsmöte med klubben skall hållas om styrelsen så beslutar, om revisorerna så kräver, eller om 20 % av medlemmarna så begär. I denna begäran ska anges de frågor som önskas behandlade.

För att beslut ska kunna fattas, på såväl årsmöte som extra årsmöte, krävs enkel majoritet. Undantaget är stadgeändringsbeslut, se nedan.

Beslut som påverkar medlemmarnas möjlighet att disponera hamnen skall fattas med 4/5 majoritet. Några exempel, dock ej en fullständig förteckning, på några sådana beslut är pantsättning, arrende eller uthyrning av fastigheten där klubbens hamn är belägen.

På ordinarie årsmöte skall följande punkter föredras:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
 8. Revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Fastställande av avgifter
 12. Fastställande av arvode till styrelse, revisorer, suppleanter och övriga funktionärer
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner från medlemmarna
 14. Val av
  a) Ordförande
  b) Styrelseledamöter
  c) Styrelsesuppleanter
  d) Revisorer
  e) Revisorsuppleant
  f) Valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

§ 9 Valberedning

Valberedningen, som väljs av årsmötet för en tid av ett år i taget, skall bestå av tre medlemmar, varav en skall vara sammankallande.

Valberedningen skall i god tid före årsmötet lämna förslag till styrelsen på lämpliga och villiga kandidater till samtliga positioner som stadgeenligt ska väljas på årsmötet.

§ 10 Val och omröstning

Varje medlem har en röst.

Medlem som ej kan närvara vid årsmöte äger rätt att befullmäktiga annan medlem att föra sin talan och att utöva sin rösträtt. Medlem äger även rätt att företrädas av familjemedlem. Ingen person får dock rösta för mer än två medlemskap.

Enkel majoritet gäller där ej annat angivits. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 11 Emblem

Medlem får gärna föra klubbens vimpel om båtens storlek så medgiver. På segelbåt normalt under styrbords spridare. Förs samtidigt KSSS, KMK eller SXK vimplar, föres BBK-vimpeln underst. Vid segling till utlandet flyttas vimpeln till babords spridare.

§ 12 Båtplats

Fördelning av båtplatser sker av styrelsen. Medlem som föregående år tilldelats båtplats garanteras plats för båt av samma storlek även nästföljande år, förutsatt att anmälan och avgifter inkommit i tid. Lediga båtplatser fördelas i första hand genom en matchning av lediga platser med båtar av lämplig storlek. För lediga båtplatser inom samma storleksklass sker tilldelningen i tur och ordning som önskemål anmälts till hamnkapten.

Medlemskap berättigar normalt endast till en båtplats. Om tillgänglig plats i hamnen medger, kan dock medlem få disponera mer än en båtplats. Sådana extraplatser fördelas efter det att alla medlemmar inom fastställd tid inkommit med anmälan och betalning och gäller endast en säsong i taget, utan garanti för förnyad plats följande år.

Båtplatsinnehavare ska vara ägaransvarig för sin båt och ha sin båt tillräckligt försäkrad.  Styrelsen äger i annat fall rätt att förvägra båtplats.

Hyrd båtplats får inte disponeras av annan båt än den som båtägaren angivit i sin beställningsskrivelse. Om båtägaren byter båt skall detta anmälas till styrelsen.

Om medlem inte längre utnyttjar sin plats skall båtplatsen ställas till klubbens förfogande och betraktas som vakant. Inbetald båtplatsavgift återbetalas inte, såvida inte särskild överenskommelse träffats. Säljs båt, äger den nye ägaren ingen rätt till båtplatsen.

Båtägare skall själv anskaffa fullgoda förtöjningar och är ansvarig för sin båts förtöjning. Båtens uppehåll i hamnen sker på båtägarens egen risk och båtklubben tar i detta avseende inte ansvar för skada på person eller material.

Om inte avgiften för båtplats samt övriga resterande avgifter och skulder till klubben är inbetalda äger styrelsen rätt att hyra ut båtplatsen till annan. Reserverad båtplats får inte utnyttjas förrän samtliga avgifter och eventuella skulder är betalda.

§ 13 Hamnföreskrifter

Särskilda hamnföreskrifter gällande båtplatser, hamnområde samt för parkerings och uppläggningsplatser tas fram och tillkännages i utskick och på hemsidan Hänsyn skall tas till miljön och trivseln i området.

Styrelsen äger rätt att under båtsäsongen ålägga båtmedlem att genomföra ett eller fler nattvaktspass i förhållande till antal hyrda båtplatser.

Överstiger antalet båtplatser behovet av nattvaktpass skall i första hand ordinarie styrelsemedlemmar befrias från sin skyldighet att fullgöra nattvaktpass.

Av den medlem som inte infinner sig och fullgör sitt nattvaktpass uttages en straffavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. Nytt nattvaktpass skall ändå utföras. Medlem äger rätt att sända ställföreträdare. Är ställföreträdaren inte medlem i klubben, familjemedlem eller delägare i medlemmens båt skall ställföreträdaren godkännas av hamnkaptenen.

Ställföreträdaren får inte vara under 18 år.

Medlem som trots skriftlig uppmaning bryter mot av styrelsen utfärdade föreskrifter inklusive regler för nattvakttjänstgöring riskerar att förlora rätten till bibehållen båtplats för kommande år och/eller att uteslutas ur klubben.

§ 14 Brott mot föreskrifter

Styrelsen äger rätt att ta ut en straffavgift av den som bryter mot de utfärdade föreskrifterna i klubben. Straffavgiften bestäms av styrelsen.

Medlem är skyldig att följa såväl klubbens stadgar som föreskrifter som styrelsen utfärdat. Brott mot dessa kan innebära att medlem utesluts ur klubben.

§ 15 Tolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 16 Stadgeändringar

För stadgeändring fordras antingen

 1. lägst 2/3 majoritet vid sittande möte

alternativt

 1. enkel majoritet vid två efter varandra följande ordinarie eller extra årsmöten

till vilket/vilka kallelse utsänts senast 14 dagar före mötet och där av kallelsen eller bifogad dagordning framgått såväl att stadgeändringar skall behandlas, vilken förändring som föreslås samt skälet därtill.

För förändring av paragraf 16 och/eller paragraf 17 fordras minst 3/4 majoritet vid två efter varandra följande ordinarie eller extra årsmöten där kallelse sänts enligt föregående stycke.

§ 17 Beslut om klubbens upplösning

Beslut om klubbens eventuella upplösning måste för att äga giltighet fattas med 3/4 majoritet av två på varandra följande ordinarie eller extra möten. Beslut om klubbens upplösning skall innehålla instruktion om hur klubbens tillgångar skall fördelas samt skall delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av mötesprotokoll i ärendet, åtföljd av revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar.

§ 18 Övrigt

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordförande och sekreterare är ansvariga för att dessa handlingar vid behov finns tillgängliga för medlemmarna.

BJÖRKVIKS BÅTKLUBB